Crime of Aggression
Equipo Nizkor
        Bookshop | Donate
Derechos | Equipo Nizkor       

27des13


Ratificació de l'esmena a l'article 8 i les esmenes relatives al crim d'agressió de l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional


Tractats internacionals
Edicte

Atès que l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional va entrar en vigor a Andorra l’1 de juliol del 2002;
Atès que durant la darrera reunió de la Conferència de revisió de l’Estatut de Roma que va tenir lloc a Kampala (Uganda) del 31 de maig a l’11 de juny del 2010, els Estats part que hi van participar van aprovar, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 121 de l’Estatut, l’esmena a l’article 8 i les esmenes relatives al crim d’agressió de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional;
Atès que el Govern, en la sessió del 29 de maig del 2013 -d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats, del 19 de desembre de 1996- va aprovar l’acceptació de les dites esmenes de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional;
Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article 25 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats, el Govern ho va comunicar als coprínceps i al Consell General;
Es fa pública l’acceptació de l’esmena a l’article 8 i de les esmenes relatives al crim d’agressió de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, adoptades a Kampala, Uganda, els dies 10 i 11 juny del 2010.

Esmena a l’article 8 de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional:

  “Afegir a l’apartat 2 (e) de l’article 8 el següent:
  “(xiii) Utilitzar verí o armes enverinades;
  (xiv) Utilitzar gasos asfixiants, tòxics o similars o qualsevol líquid, material o dispositiu anàleg.
  (xv) Utilitzar bales que s’eixamplen o aixafen fàcilment en el cos humà, com ara bales de camisa dura que no recobreixen totalment el nucli o que estiguin perforades amb incisions.”

Situació a data 10 de desembre del 2013 de l’esmena a l’article 8 del Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, adoptada a Kampala, Uganda, el dia 10 de juny del 2010:

Estat

Acceptació

Andorra

26 de setembre del 2013

Alemanya

3 de juny 2013

Bèlgica

26 de novembre del 2013

Bostwana

4 de juny del 2013

Eslovènia

25 de setembre del 2013

Estònia

27 de març del 2013

Liechtenstein

8 de maig del 2012

Luxemburg

15 de gener del 2013

Maurici

5 de setembre del 2013

Noruega

10 de juny del 2013

Samoa

25 de setembre del 2012

San Marino

26 de setembre del 2011

Trinitat i Tobago

13 de novembre del 2012

Uruguai

26 de setembre del 2013

Xipre

25 de setembre del 2013


Esmenes a l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional relatives al crim d’agressió:

 1. Eliminar l’apartat 2 de l’article 5 de l’Estatut.
 2. Inserir el text següent després de l’article 8 de l’Estatut:

  Article 8 bis
  Crim d’agressió

  1. Als efectes del present Estatut, s’entén per “crim d’agressió” la planificació, la preparació, la iniciació o la realització, per part d’una persona que està en condicions de controlar o dirigir efectivament l’acció política o militar d’un Estat, d’un acte d’agressió que pel seu caràcter, gravetat i escala, constitueix una violació manifesta de la Carta de les Nacions Unides.
  2. Als efectes de l’apartat 1, s’entén per “un acte d’agressió” la utilització de la força armada per un Estat contra la sobirania, la integritat territorial o la independència política d’un altre Estat, o en qualsevol altre forma incompatible amb la Carta de les Nacions Unides. De conformitat amb la resolució 3314 (XXIX) de l’Assemblea General de les Nacions Unides, qualsevol dels acte següents, amb independència de si hi ha o no una declaració de guerra, es caracteritzarà com acte d’agressió:

    a) La invasió o l’atac per les forces armades d’un Estat del territori d’un altre Estat, o qualsevol ocupació militar, encara que sigui temporal, que resulti d’aquesta invasió o atac, o qualsevol annexió, mitjançant l’ús de la força, del territori de l’altre Estat o de part d’ell;
    b) El bombardeig per les forces armades d’un Estat contra el territori d’un altre Estat, o la utilització de qualsevol arma per un Estat contra el territori d’un altre Estat;
    c) El bloqueig dels ports o de les costes d’un Estat per les forces armades d’un altre Estat;
    d) L’atac per les forces armades d’un Estat de les forces armades terrestres, navals o aèries, o la flota mercant o aèria d’un altre Estat;
    e) La utilització de les forces armades d’un Estat que es troben en el territori d’un altre Estat amb l’acord de l’Estat de recepció, en violació de les condicions establertes en l’acord o qualsevol extensió de la seva presència en el dit territori després de l’extinció de l’acord;
    f) L’acció d’un Estat que permet que el seu territori, que ha posat a disposició d’un altre Estat, sigui utilitzat per aquest altre Estat per perpetrar un acte d’agressió contra un tercer Estat;
    g) L’enviament per un Estat, o en el seu nom, de bandes armades, grups irregulars o mercenaris que duguin a terme actes de força armada contra un altre Estat de tal gravetat que siguin equiparables als actes abans enumerats, o la seva participació substancial en els dits actes.

 3. Inserir el text següent després de l’article 15 de l’Estatut:

  Article 15 bis
  Exercici de la competència respecte el crim d’agressió
  (Remissió per un Estat, proprio motu)

  1. La Cort pot exercir la seva jurisdicció respecte el crim d’agressió de conformitat amb els apartats a) i c) de l’article 13, amb subjecció a les disposicions d’aquest article.
  2. La Cort només pot exercir la seva jurisdicció respecte els crims d’agressió comesos un any després de la ratificació acceptació de les esmenes per part de trenta Estats part.
  3. La Cort exerceix la jurisdicció respecte el crim d’agressió de conformitat amb aquest article, a condició que s’adopti una decisió després de l’1 de gener del 2017 per la mateixa majoria d’Estats part que es requereix per a l’aprovació d’una esmena de l’Estatut.
  4. La Cort pot, de conformitat amb l’article 12, exercir la seva jurisdicció respecte un crim d’agressió, resultant d’un acte d’agressió comès per un Estat part, excepte que aquell Estat part hagi declarat prèviament que no accepta aquesta jurisdicció mitjançant el dipòsit d’una declaració davant el secretari. La retirada d’aquesta declaració pot realitzar-se en qualsevol moment i pot ser reconsiderada per l’Estat part en el termini de tres anys.
  5. En relació a un Estat que no és part en aquest Estatut, la Cort no exercirà la seva jurisdicció respecte el crim d’agressió quan aquest hagi estat comès pels seus nacionals o en el seu territori.
  6. Quan el fiscal decideix que hi ha un fonament raonable per iniciar una investigació respecte un crim d’agressió, ha de verificar en primer lloc si el Consell de Seguretat ha determinat l’existència d’un acte d’agressió comès per l’Estat concernit. El fiscal notificarà al secretari general de les Nacions Unides la situació davant la Cort, adjuntant tota informació documentació rellevants.
  7. Quan el Consell de Seguretat hagi pres la decisió, el fiscal pot iniciar la investigació respecte un crim d’agressió.
  8. Quan no es prengui la decisió en el termini de sis mesos des de la data de la notificació, el fiscal pot iniciar els procediments d’investigació respecte un crim d’agressió, sempre i quan la Secció d’Instrucció ha autoritzat l’inici de la investigació respecte un crim d’agressió de conformitat amb el procediment contingut en l’article 15, i el Consell de Seguretat no ha decidit el contrari de conformitat amb l’article 16.
  9. La determinació, per part d’un òrgan aliè a la Cort, que hi ha hagut un acte d’agressió no anirà en perjudici de les pròpies conclusions de la Cort en virtut d’aquest Estatut.
  10. Aquest article s’interpreta sense prejudici de les disposicions corresponents a l’exercici de la jurisdicció respecte altres crims als que es fa referència en l’article 5.

 4. Inserir el text següent desprès de l’article 15 bis de l’Estatut:

  Article 15 ter
  Exercici de la competència respecte el crim d’agressió
  (Remissió pel Consell de Seguretat)

  1. La Cort pot exercir la seva jurisdicció respecte el crim d’agressió de conformitat amb l’apartat b) de l’article 13, amb subjecció a les disposicions d’aquest article.
  2. La Cort només pot exercir la seva jurisdicció respecte els crims d’agressió comesos un any després de la ratificació o acceptació de les esmenes per part de trenta Estats part.
  3. La Cort exerceix la jurisdicció respecte el crim d’agressió de conformitat amb aquest article, a condició que s’adopti una decisió després de l’1 de gener del 2017 per la mateixa majoria d’Estats part que es requereix per a l’aprovació d’una esmena de l’Estatut.
  4. La determinació, per part d’un òrgan aliè a la Cort, que hi ha hagut un acte d’agressió no anirà en perjudici de les pròpies conclusions de la Cort en virtut d’aquest Estatut.
  5. Aquest article s’interpreta sense prejudici de les disposicions corresponents a l’exercici de la jurisdicció respecte altres crims als que es fa referència en l’article 5.

 5. Inserir el text següent després de l’apartat 3 de l’article 25 de l’Estatut:

  3 bis. En relació al crim d’agressió, les disposicions d’aquest article només s’aplicaran a les persones en condicions de controlar o dirigir efectivament l’acció política o militar d’un Estat

 6. Substituir la primera frase de l’apartat 1 de l’article 9 de l’Estatut per la frase següent:

  1. Els elements dels crim ajudaran a la Cort a interpretar i aplicar els articles 6, 7, 8 i 8 bis.

 7. Substituir l’encapçalament de l’apartat 3 de l’article 20 de l’Estatut per l’apartat següent; la resta de l’apartat no es modifica:

  1. Ninguna persona que hagi estat processada per un altre tribunal per una conducta també prohibida en virtut dels articles 6, 7, 8 o 8 bis serà processada per la Cort en relació a la mateixa conducta, a menys que els procediments en el altre tribunal:

Situació a data 10 de desembre del 2013 de les esmenes a l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional relatives al crim d’agressió adoptades a Kampala, Uganda, el dia 11 de juny del 2010:

Estat

Acceptació

Andorra

26 de setembre del 2013

Alemanya

3 de juny 2013

Bèlgica

26 de novembre del 2013

Bostwana

4 de juny del 2013

Eslovènia

25 de setembre del 2013

Estònia

27 de març del 2013

Liechtenstein

8 de maig del 2012

Luxemburg

15 de gener del 2013

Maurici

5 de setembre del 2013

Noruega

10 de juny del 2013

Samoa

25 de setembre del 2012

San Marino

26 de setembre del 2011

Trinitat i Tobago

13 de novembre del 2012

Uruguai

26 de setembre del 2013

Xipre

25 de setembre del 2013

Atès que el 26 de setembre del 2013 Andorra va notificar l’acceptació de les esmenes al Secretari General de les Nacions Unides, aquestes entraran en vigor el 26 de setembre del 2014.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 18 de desembre del 2013.

Gilbert Saboya Suné
Ministre d’Afers Exteriors

[Font: Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, Núm. 61 - Any 25, Andorra la Vella, 27des13, pp.5957-5958]

Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

Crime of Aggression
small logoThis document has been published on 16Jan15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.