Legislació
Equipo Nizkor
        Bookshop | Donate
Derechos | Equipo Nizkor       

03oct08 - AND


Llei de modificació de la llei del codi penal


Tornar a l'inici

Llei 15/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 d'octubre del 2008 ha aprovat la següent:

Llei 15/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal

Exposició de motius

El Codi penal actualment vigent va ser aprovat pel Consell General el 21 de febrer del 2005 i va entrar en vigor el 23 de setembre del mateix any. Després de dos anys d'aplicació jurisdiccional del text, s'ha pogut comprovar l'adequació global del mateix a la realitat que regula. Tanmateix, s'ha constatat a la pràctica la conveniència de fer-hi certes modificacions de caràcter tècnic perquè sigui més operatiu. Per aquest motiu es considera necessari aprovar aquesta Llei de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

D'altra part, s'inclouen en aquesta Llei de modificació alguns canvis puntuals en l'articulat, necessaris en previsió de la ratificació i l'entrada en vigor de certs tractats internacionals que Andorra ha signat, i a les disposicions dels quals cal adaptar el cos legislatiu. De la mateixa manera, la necessitat de congruència amb la resta del cos normatiu dels articles modificats mitjançant la Llei 17/2007, del 18 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i mitjançant la Llei 29/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l'article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, comporta una nova redacció dels articles recentment modificats, de manera que abastin de forma completa els supòsits dels fets delictius que aspiren a prevenir i castigar, seguint les exigències de taxativitat i certesa pròpies de qualsevol normativa sancionadora i en especial la normativa penal.

Finalment, s'inclouen també a la Llei algunes modificacions limitades del cos punitiu, recollides seguint les recomanacions d'organismes internacionals dels quals Andorra és part, especialment del Consell d'Europa.

Article 1
Modificació de l'article 35

Es modifica l'article 35 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 35
  Penes principals per als delictes majors

  Les penes que es poden imposar per delicte major són:

  1. Presó fins a vint-i-cinc anys, tret del que disposin les normes relatives a l'acumulació de penes i les penes previstes pel delicte de genocidi i els delictes contra la humanitat.

  2. Multa fins a 300.000 euros o fins al quàdruple del perjudici ocasionat o del benefici obtingut o que respectivament es pretenia ocasionar o obtenir amb la comissió del delicte, si era superior, llevat dels casos en què es prevegi expressament un import superior.

  3. Inhabilitació fins a vint anys, tret del que disposin les normes relatives a l'acumulació de penes, per a l'exercici de drets públics, de càrrec públic, de drets de família, de l'ofici o el càrrec.

  4. Prohibició fins a vint anys de contractar amb les administracions públiques.

  5. Les que derivin de l'aplicació de les normes de substitució de penes previstes a l'article 65.".

Article 2
Modificació de l'article 36

Es modifica l'article 36 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 36
  Penes principals per als delictes menors

  Les penes que es poden imposar per delicte menor són:

  1. Presó fins a dos anys.

  2. Arrest de temps festiu fins a vint-i-quatre caps de setmana o unitats de temps equivalents.

  3. Arrest domiciliari fins a sis mesos.

  4. Arrest parcial diari fins a sis mesos.

  5. Multa fins a 60.000 euros o fins al triple del valor de la cosa sostreta, del dany causat, del perjudici ocasionat o del benefici obtingut o que respectivament es pretenia sostreure, ocasionar o obtenir amb la comissió del delicte, si era superior.

  6. Treballs en benefici de la comunitat per un termini no superior a un any, tret del que derivi de l'aplicació de l'article 65.

  7. Inhabilitació fins a sis anys per a l'exercici de drets públics, de càrrec públic, de drets de família, de l'ofici o el càrrec.

  8. Suspensió fins a sis anys per a l'exercici de drets públics, de càrrec públic, de drets de família, de l'ofici o el càrrec.

  9. Privació del permís de conduir fins a sis anys.

  10. Privació del permís d'arma fins a sis anys.

  11. Privació de la llicència de caça o pesca fins a sis anys.

  12. Prohibició d'emetre xecs o d'utilitzar targetes de crèdit fins a sis anys.

  13. Prohibició de contractar amb les administracions públiques fins a sis anys.

  14. Les que derivin de l'aplicació de les normes de substitució de penes previstes a l'article 65.".

Article 3
Modificació de l'article 37

Es modifica l'article 37 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 37
  Penes principals per a les contravencions penals

  Les penes que es poden imposar per contravenció penal són:

  1. Arrest de temps festiu fins a vuit caps de setmana o unitats de temps equivalents.

  2. Arrest domiciliari fins a un mes.

  3. Arrest parcial diari fins a dos mesos.

  4. Multa fins a 6.000 euros o fins al doble del valor de la cosa sostreta, del dany causat, del perjudici ocasionat o del benefici obtingut o que respectivament es pretenia sostreure, ocasionar o obtenir amb la comissió de la infracció, si era superior.

  5. Treballs en benefici de la comunitat per un termini no superior a un mes.

  6. Privació del permís de conduir fins a un any.

  7. Privació del permís d'arma fins a un any.

  8. Privació de la llicència de caça o pesca fins a tres anys.

  9. Prohibició de contractar amb les administracions públiques fins a un any.

  10. Suspensió per a l'exercici de l'ofici o el càrrec fins a sis mesos.

  11. Amonestació pública o privada.".

Article 4
Modificació de l'article 43

Es modifica l'article 43 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 43
  Equivalències i modalitats de compliment

  A l'efecte d'aquest capítol, un arrest de temps festiu equival a quatre dies d'arrest nocturn o parcial diari o a quatre dies d'arrest domiciliari.

  El tribunal pot acordar que l'arrest parcial diari o de temps festiu es compleixi al domicili. En aquest supòsit, la durada i els límits màxims són del doble dels establerts en els articles 36 i 37 per al compliment d'aquestes dues formes d'arrest en un centre penitenciari.

  L'arrest domiciliari o el compliment al domicili de l'arrest parcial diari o de temps festiu es pot complir amb control monitoritzat, sempre que hi hagi el consentiment previ del condemnat i que es faci de forma respectuosa amb la seva intimitat.".

Article 5
Modificació de l'article 58

Es modifica l'article 58 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 58
  Acumulació de penes i concurs real d'infraccions

  1. Quan s'imposin dues o més penes l'execució de les quals sigui compatible per raó de la seva naturalesa i efectes s'han de complir simultàniament.

  2. Quan diverses infraccions comeses per una mateixa persona siguin o puguin ser objecte d'un mateix procediment, les penes es compleixen successivament, seguint l'ordre de la seva gravetat, amb els límits següents:

   a) La suma de les penes imposades no pot excedir la pena més greu imposada augmentada de la meitat.
   b) El màxim de la pena de presó imposable no pot excedir els vint-i-cinc anys, o els trenta quan almenys un dels delictes tingui assignada legalment una pena màxima de vint anys o superior.
   c) En el cas que les penes previstes per a les infraccions siguin de presó i d'arrest, el tribunal només ha d'imposar la pena de presó que correspongui i pot substituir la pena d'arrest d'acord amb el que preveu l'article 65.5.

  3. En el supòsit previst a l'apartat anterior, si les penes establertes per la Llei per als diversos delictes són de la mateixa naturalesa, el tribunal pot imposar una pena única que resulti de l'acumulació de la durada de les diverses penes aplicables, amb els límits assenyalats en aquest article.

  4. En el cas de diverses infraccions objecte de procediments separats, comeses per una mateixa persona, el tribunal ha de tenir en compte les limitacions anteriors, ja sigui en la sentència ja sigui posteriorment mitjançant resolució raonada.".

Article 6
Modificació de l'article 61

Es modifica l'article 61 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 61
  Suspensió condicional simple

  1. En la mateixa sentència o per resolució posterior raonada, el tribunal pot acordar la suspensió de l'execució de les penes privatives o restrictives de llibertat imposades als condemnats la suma de les quals no sigui superior a cinc anys, sempre que no hi hagi apreciat reincidència i a condició que el reu no torni a delinquir durant el temps de suspensió fixat pel tribunal i hagi fet front a la responsabilitat civil en la mesura que sigui possible.

  2. El termini de la suspensió no pot excedir quatre anys en els delictes majors dolosos i dos anys en els delictes imprudents i els delictes menors dolosos.".

Article 7
Modificació de l'article 62

Es modifica l'article 62 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 62
  Suspensió condicional qualificada

  1. En el moment de dictar sentència o en resolució posterior raonada, el tribunal pot suspendre l'execució de les penes privatives o restrictives de llibertat imposades als condemnats la suma de les quals no sigui superior a cinc anys, sempre que la condemna no es dicti en rebel·lia i que no es tracti d'un delinqüent habitual; a més de les condicions generals a què s'ha fet esment en l'article anterior, la suspensió és condicionada pel compliment per part del condemnat d'una o diverses de les obligacions següents:

   a) Indemnització, reparació o compensació, segons els mitjans a l'abast, a la víctima del delicte.
   b) Pagament regular de pensions alimentàries.
   c) Seguiment d'un tractament mèdic o psicològic determinat.
   d) Abstenció total o parcial de conduir vehicles automòbils amb privació del permís de conduir.
   e) Abstenció d'assistir a llocs públics determinats.
   f) Abstenció de residir en un lloc determinat.
   g) Abstenció de contactar amb la víctima en la forma definida a l'article 51.
   h) Prohibició de consumir begudes alcohòliques en establiments o llocs públics.
   i) Obligació de romandre al domicili durant hores determinades, amb control monitoritzat o sense.
   j) Presentació periòdica al tribunal o a l'organisme que el tribunal determini.
   k) Justificació d'ocupació laboral regular.
   l) Obligació de romandre al Principat amb retenció de la documentació d'identitat i el passaport, si escau, amb control monitoritzat o sense.
   m) Realització de treballs en benefici de la comunitat, amb l'acord del condemnat.
   n) Abstenció d'usar armes, amb privació del permís d'armes i de la seva possessió, si escau.

  2. Les mesures de control monitoritzat no poden adoptar-se sense el consentiment previ de la persona interessada. Les despeses generades, telefòniques o d'una altra mena, van a càrrec de la persona interessada, llevat del cas que no disposi de recursos econòmics suficients.

  3. El tribunal fixa el període de la suspensió, que no pot excedir els quatre anys, ateses les circumstàncies del fet, l'extensió de la pena imposada i les circumstàncies personals del condemnat. El tribunal ha de fixar les condicions de compliment de les obligacions esmentades.".

Article 8
Modificació de l'article 65

Es modifica l'article 65 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 65
  Substitució de penes

  1. En cas d'imposar-se una pena de presó de durada inferior a tres mesos, el tribunal ha de substituir-la automàticament en la mateixa sentència per pena d'arrest fins als màxims previstos en l'article 36.

  2. El tribunal, en el moment de dictar sentència o posteriorment, a instància de part i mitjançant aute raonat, pot substituir les penes imposades de presó fins a un any per una pena d'arrest a complir en un centre penitenciari, de manera que dos dies de presó equivalen a un arrest de temps festiu o a quatre dies d'arrest parcial diari, sense subjectar-se als límits dels articles 36 i 37.

  3. El tribunal, en el moment de dictar sentència o posteriorment, a instància de part i mitjançant aute raonat, pot substituir les penes imposades de presó o el ròssec que resti per complir fins a cinc anys per la pena d'expulsió fins al màxim de quinze anys. En cas que l'expulsat entri en territori andorrà dins el termini fixat, haurà de complir la pena que havia estat substituïda.

  4. El tribunal també pot, raonadament, substituir les penes imposades de presó fins a tres anys per una pena de treballs en benefici de la comunitat, de manera que dos dies de treballs en benefici de la comunitat equivalen a un dia de presó. Si el total d'hores setmanals treballades és igual a 40, un dia de treball en benefici de la comunitat equival a un dia de presó.

  5. El tribunal també pot substituir, raonadament, les penes d'arrest per la de treballs en benefici de la comunitat d'acord amb les regles següents:

   a) Un dia d'arrest domiciliari equival a un dia de treballs en benefici de la comunitat.
   b) Dos dies d'arrest parcial diari equivalen a un dia de treballs en benefici de la comunitat.
   c) Un arrest de temps festiu equival a dos dies de treballs en benefici de la comunitat.".

Article 9
Modificació de l'article 70

Es modifica l'article 70 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 70
  Comís dels instruments, efectes i guanys

  En el moment de dictar sentència condemnatòria i en els altres supòsits previstos al Codi de procediment penal, el tribunal ha d'acordar el comís dels instruments utilitzats o que, en cas de temptativa punible, s'anaven a utilitzar per a la comissió de la infracció, del producte obtingut i dels beneficis que se n'hagin derivat i de la seva eventual transformació posterior.

  En el cas que els productes del delicte no puguin ser localitzats, o no puguin ser repatriats de l'estranger, el tribunal pot acordar el comís de l'equivalent d'aquests productes.

  No poden ser objecte de comís els béns pertanyents a un tercer no responsable que els hagi adquirit legalment.

  El tribunal pot no acordar el comís o acordar-lo parcialment en el cas que els instruments, el producte obtingut o els seus beneficis es trobin confosos amb béns i drets de provinença lícita, o si els guanys o els instruments són de comerç lícit i no tenen proporció amb la naturalesa o la gravetat de la infracció, o quan altres raons així ho aconsellin.".

Article 10
Modificació de l'article 71

Es modifica l'article 71 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 71
  Altres conseqüències

  1. El tribunal pot imposar raonadament, en el moment de dictar sentència condemnatòria o en els altres supòsits previstos al Codi de procediment penal, les mesures següents:

   a) Dissolució de la societat, l'associació o la fundació.
   b) Suspensió de les activitats de la societat, l'associació o la fundació per un termini màxim de sis anys.
   c) Tancament de l'empresa, dels seus locals o establiments, amb caràcter temporal o definitiu.
   d) Multa a la societat, l'associació o la fundació, en el cas de comissió de delictes contra l'ordre socioeconòmic, de corrupció, tràfic d'influències, terrorisme i finançament del terrorisme i blanqueig de diners o valors, de fins a 300.000 euros, o fins al quàdruple del benefici obtingut o que es pretenia obtenir amb la comissió del delicte, si era superior. El tribunal determina l'extensió de la multa d'acord amb la gravetat de la infracció, el patrimoni de la societat, associació o fundació i l'impacte sobre els proveïdors i els drets dels treballadors.
   e) Nomenament d'administració judicial de l'empresa o la societat.
   f) Publicació de la sentència. Les despeses de publicació són, en aquest cas, a càrrec del condemnat.
   g) Privació del dret de la persona física o jurídica de contractar amb les administracions públiques.

  2. L'adopció de les mesures esmentades als apartats a), b), c) i d) anteriors requereix la intervenció com a part en el procés, amb els mateixos drets reconeguts per la llei al responsable civil, del representant legal de la persona jurídica, o de la persona que designin els seus òrgans competents, a partir del moment en què s'incoa el sumari o les diligències prèvies.".

Article 11
ddició d'un nou article amb el número 118 bis

S'afegeix un nou article a la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, amb el següent redactat:

  "Article 118 bis
  Utilització temerària d'arma de foc

  Qui faci ús d'una arma de foc amb temeritat manifesta i posi efectivament en perill concret la vida o la salut de les persones ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys i privació del permís d'arma fins a sis anys.

  El tribunal també pot imposar la pena d'inhabilitació per a l'exercici de l'ofici o el càrrec fins a quatre anys.".

Article 12
Modificació de l'article 140

Es modifica l'article 140 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 140
  Amenaces condicionals d'un mal constitutiu de delicte

  1. Qui amenaci una persona de causar un mal constitutiu d'un delicte major o d'un delicte contra la integritat física exigint qualsevol condició, lícita o il·lícita, ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys.
  2. Si l'amenaça és de mort i està feta reiteradament, o amb arma o amb un mitjà que doni a entendre una fermesa en la intenció, la pena ha de ser d'un a cinc anys de presó.
  3. Les penes previstes anteriorment s'han d'imposar en la seva meitat inferior si l'autor no ha aconseguit el seu propòsit.".

Article 13
Modificació de l'article 143

Es modifica l'article 143 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 143
  Amenaces no condicionals

  Qui, sense exigir condició, amenaci una persona de cometre contra ella, contra algú de la seva família o contra una persona amb qui tingui vinculació íntima, un delicte contra la vida o la integritat física o un delicte major del qual es derivi un risc contra la vida de les persones, ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys o d'arrest.

  Si l'amenaça és de mort i està feta reiteradament, o amb arma o amb un mitjà que doni a entendre una fermesa en la intenció, la pena s'ha d'imposar en la seva meitat superior.".

Article 14
Addició d'un nou article amb el número 143 bis

S'afegeix un nou article a la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, amb el següent redactat:

  "Article 143 bis
  Circumstància agreujant

  En els delictes previstos en aquest capítol constitueix circumstància agreujant el fet que la víctima sigui una de les persones definides a l'article 114.".

Article 15
Modificació de l'article 146

Es modifica l'article 146 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 146
  Agressions qualificades

  1. L'agressió sexual ha de ser castigada amb pena de presó de dos a set anys en els supòsits de l'article 144 i amb pena de presó de sis a quinze anys en els de l'article 145, quan en el fet hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

   a) Executar el fet en grup, concorrenthi dues o més persones.
   b) Ser el culpable ascendent, descendent o germà de la víctima o persona que exerceix de fet o de dret autoritat familiar sobre ella.
   c) Ser la víctima especialment vulnerable per raó de la seva edat, malaltia, incapacitat o situació. En tot cas es considera que la víctima és especialment vulnerable per raó de la seva edat quan tingui una edat inferior a catorze anys. En aquest supòsit les penes s'apliquen en la seva meitat superior.
   d) Quan en atenció a la naturalesa de la conducta sexual, els mitjans emprats, les circumstàncies específiques o qualsevol altre motiu, l'agressió sexual tingui un caràcter especialment degradant i vexatori per a la víctima.
   e) Quan, mitjançant l'agressió, es posi en perill la vida o la integritat física de la víctima.

  2. La temptativa és punible.".

Article 16
Modificació de l'article 155

Es modifica l'article 155 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 155
  Utilització de menors i incapaços per a la pornografia

  1. Qui capti imatges d'un menor d'edat o d'un incapaç amb la intenció de produir material pornogràfic ha de ser castigat amb pena de presó fins a un any.

  La temptativa és punible.

  2. Qui utilitzi un menor o un incapaç amb finalitats pornogràfiques o exhibicionistes i qui produeixi, vengui, distribueixi, difongui, cedeixi o exhibeixi per qualsevol mitjà material pornogràfic en el qual apareguin imatges de menors, reals o amb aparença de realitat, ha de ser castigat amb pena de presó d'un a quatre anys.

  La temptativa és punible.

  3. Qui posseeixi material pornogràfic en el qual apareguin imatges de menors, reals o amb aparença de realitat, ha de ser castigat amb pena d'arrest. Si es posseeix amb la finalitat de vendre'l o divulgar-lo, ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys.

  4. Quan el culpable de qualsevol de les infraccions previstes en aquest article obtingui un profit econòmic, a més de les penes previstes s'ha d'imposar multa fins a 30.000 euros.".

Article 17
Modificació de l'article 174

Es modifica l'article 174 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 174
  Injúria

  Qui injuriï una persona greument o amb publicitat o qui injuriï lleument o greument una autoritat o un funcionari per raó o en ocasió de l'exercici del seu càrrec ha de ser castigat amb pena d'arrest.

  És injúria l'acció executada o l'expressió proferida amb menyspreu d'una persona.".

Article 18
Modificació de l'article 185

Es modifica l'article 185 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 185
  Qualificació per la revelació

  1. S'ha d'imposar pena d'un a quatre anys de presó si es revelen a tercers les dades o els fets descoberts a què fa referència l'article 182.

  2. S'ha d'imposar pena de dos a cinc anys de presó si es revelen o se cedeixen a tercers les dades o els fets descoberts o les imatges captades a què fa referència l'article 183.

  3. S'ha d'imposar pena de tres a sis anys de presó si es revelen, se cedeixen o es transmeten a tercers les dades personals automatitzades a què fa referència l'article 184.

  4. La temptativa és punible.".

Article 19
Modificació de l'article 190

Es modifica l'article 190 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 190
  Violació de secrets en l'àmbit laboral

  Qui reveli secrets aliens de caràcter personal, dels quals tingui coneixement per raó d'ofici o de les seves relacions laborals, ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys.

  No queda compresa en aquest article la comunicació d'informació d'acord amb les obligacions legalment previstes, ni la informació privada facilitada amb finalitat de garantia entre els administradors d'establiments bancaris o financers del Principat, relativa estrictament als crèdits acordats o als riscos assumits a un dels seus clients.".

Article 20
Modificació de l'article 198

Es modifica l'article 198 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 198
  Furt qualificat

  1. El delicte de furt ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys si hi concorre alguna de les circumstàncies següents:

   a) Que la cosa sostreta tingui valor històric, artístic o cultural o especial significació per al desenvolupament científic o tecnològic.
   b) Que el valor de la cosa sigui superior a 6.000 euros.
   c) Que es cometi aprofitant-se del desemparament de la víctima.
   d) Que posi la víctima en una situació econòmica difícil per atendre les seves necessitats o les de la seva família.
   e) Que es cometi amb abús de confiança.

  2. La temptativa és punible.".

Article 21
Modificació de l'article 200

Es modifica l'article 200 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 200
  Concepte de claus falses

  A l'efecte del que disposa l'article anterior es consideren claus les targetes magnètiques, perforades o d'un altre tipus, i els comandaments o mitjans d'obertura a distància. Al mateix efecte es consideren claus falses els instruments no destinats pel propietari o persona autoritzada a obrir el pany.".

Article 22
Modificació de l'article 203

Es modifica l'article 203 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 203
  Robatori qualificat

  1. El robatori ha de ser castigat amb pena de presó de tres a nou anys:

   a) Quan el culpable faci ús d'una arma o de mitjans perillosos de manera que pugui posar en perill la vida o la integritat física de les persones.
   b) Quan s'executi en grup organitzat de tres o més persones de les quals almenys una porti una arma.

  2. La temptativa és punible.".

Article 23
Modificació de l'article 204

Es modifica l'article 204 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 204
  Furt d'ús de vehicles

  Qui, sense autorització del propietari, sostreu o utilitza un vehicle automòbil de valor superior a 2.000 euros, sense ànim d'apropiar-se'l, ha de ser castigat amb pena d'arrest o multa fins a 6.000 euros.

  El tribunal pot dispensar la pena anterior si el culpable ha restituït el vehicle en el termini de 24 hores després de la sostracció o la utilització, tenint en compte els mòbils i les altres circumstàncies del fet.".

Article 24
Modificació de l'article 205

Es modifica l'article 205 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 205
  Furt impropi

  Qui, amb ànim de lucre i sent-ne el propietari o amb el seu consentiment, sostreu una cosa moble de valor superior a 600 euros de qui la té legítimament en penyora o com a dipositari per raó d'embargament o administració judicial, ha de ser castigat amb pena de multa fins al triple del valor de la cosa.".

Article 25
Modificació de l'article 209

Es modifica l'article 209 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 209
  Estafa qualificada

  1. El delicte d'estafa ha de ser castigat amb pena de presó d'un a cinc anys en els casos següents:

   a) Que tingui com a objecte l'habitatge o altres béns de primera necessitat o d'utilitat social reconeguda.
   b) Que es faci amb simulació de plet o ús d'un altre frau processal.
   c) Que es faci mitjançant xec, targeta de crèdit o de dèbit, pagaré, lletra de canvi en blanc o negoci canviari fictici.
   d) Que es realitzi demanant fons amb finalitats humanitàries o caritatives.
   e) Que el perjudici tingui un valor superior a 6.000 euros.
   f) Que la defraudació posi la víctima en una situació econòmica difícil per atendre les seves necessitats i les de la seva família.

  2. El tribunal pot imposar a més en aquests supòsits, tenint en compte les circumstàncies del fet i del culpable, una pena de multa fins al quàdruple del perjudici patrimonial causat.

  3. La temptativa és punible.".

Article 26
Modificació de l'article 217

Es modifica l'article 217 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 217
  Receptació habitual de contravencions penals

  Qui amb ànim de lucre i amb coneixement de la comissió de fets constitutius de contravenció penal contra el patrimoni, habitualment adquireixi o transmeti a un tercer els seus efectes, ha de ser castigat amb pena d'arrest.".

Article 27
Modificació de l'article 224

Es modifica l'article 224 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 224
  Tipus privilegiat

  Qui causa un dany d'un import superior a 600 euros i que no excedeixi de 3.000 euros ha de ser castigat amb pena d'arrest o multa fins al triple del dany causat i/o amb pena de treballs en benefici de la comunitat per un període no superior a quatre mesos.

  En cas de concórrer alguna de les circumstàncies previstes al punt 2 de l'article anterior, s'ha d'imposar pena d'arrest o treballs en benefici de la comunitat per un període no superior a vuit mesos.".

Article 28
Modificació de l'article 228

Es modifica l'article 228 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 228
  Concursos i subhastes públics

  1. Han de ser castigats amb pena de presó d'un a quatre anys i inhabilitació especial fins a sis anys per licitar en una subhasta o concurs públic, ja sigui judicial ja sigui d'entitats públiques:

   a) Qui demani premi o promeses per no prendre part en un concurs o subhasta públic.
   b) Qui mitjançant amenaces, premis, promeses o qualsevol altre mitjà intenti que un tercer no prengui part en una subhasta o concurs públic.
   c) Els que es posin d'acord per alterar el preu d'adjudicació o perquè la subhasta o concurs quedi desert.

  2. Si es tracta d'una subhasta o concurs de qualsevol entitat pública, es pot imposar, a més, la privació del dret de contractar amb les administracions públiques fins a sis anys a l'autor o a la persona física o jurídica que representa.".

Article 29
Modificació de l'article 229

Es modifica l'article 229 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 229
  Delictes contra la propietat intel·lectual

  Ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys i multa fins al triple del benefici obtingut qui, amb ànim de lucre i en perjudici de tercer, reprodueixi, copiï, distribueixi o comuniqui públicament, totalment o parcialment, una obra literària, artística, científica o qualsevol altra protegida per la llei, o la seva transformació, interpretació o execució artística fixada en qualsevol suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, sense l'autorització del titular o el cessionari de qualsevol dret de propietat intel·lectual.

  En els supòsits de gravetat especial el tribunal pot imposar la pena d'un a quatre anys de presó i, endemés, el tancament temporal o definitiu de l'establiment del condemnat i/o la publicació de la sentència.".

Article 30
Modificació de l'article 236

Es modifica l'article 236 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 236
  Indicacions enganyoses

  El fabricant, distribuïdor o comerciant que ofereixi en el mercat productes o serveis amb indicacions o representacions falses, enganyoses o que puguin produir error sobre la naturalesa, la composició o la qualitat substancial dels productes o serveis oferts ha de ser castigat amb pena d'arrest. El tribunal pot imposar així mateix la pena de multa fins a 12.000 euros.".

Article 31
Modificació de l'article 237

Es modifica l'article 237 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 237
  Engany al consumidor

  Qui cobri al consumidor quantitats superiors a les que corresponen pels productes o pels serveis oferts, mitjançant l'alteració o la manipulació d'aparells automàtics de mesura, ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys o d'arrest. El tribunal pot imposar així mateix la pena de multa fins a 12.000 euros.".

Article 32
Modificació de l'article 240

Es modifica l'article 240 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 240
  Administració deslleial d'una empresa

  Els administradors de fet o de dret de qualsevol societat o empresa que en benefici propi o d'un tercer, aprofitant-se de les funcions pròpies del seu càrrec, realitzin operacions abusives que comprometin la competitivitat de la societat o empresa, han de ser castigats amb pena de presó de tres mesos a tres anys.

  Quan els fets anteriors hagin estat comesos com a conseqüència d'haver demanat o rebut, personalment o per persona interposada, avantatges avaluables econòmicament, o de l'acceptació, oferiment o promesa per part de l'administrador de fet o de dret, en benefici propi o d'un tercer, en el marc de l'activitat ordinària de la societat o empresa, la pena prevista s'ha d'imposar en la seva meitat superior.".

Article 33
Modificació de l'article 242

Es modifica l'article 242 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 242
  Xec sense provisió

  1. Ha de ser castigat amb pena d'arrest i prohibició d'emetre xecs fins a sis anys:

   a) Qui doni o lliuri per qualsevol concepte un xec per import superior a 3.000 euros sabent que no té provisió de fons suficients i disponibles o autorització per girar en descobert o que, al moment de la presentació, no podrà ser pagat.
   b) Qui, havent lliurat el xec, retiri o bloquegi tota o una part de la provisió de fons, o doni contraordre impedint el pagament, llevat que el xec hagi estat perdut o sostret.

  2. Queda exempt de pena qui satisfà l'import del xec dins els deu dies següents a la data en què li hagi estat comunicada la presentació de querella.

  3. Per a la persecució d'aquest delicte és necessària la interposició de querella del perjudicat.

  4. La responsabilitat civil comprèn la condemna al pagament de l'import del taló, tret que el tribunal opti perquè aquesta qüestió sigui resolta, si escau, pels tribunals civils.".

Article 34
Modificació de l'article 268

Es modifica l'article 268 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 268
  Conducció sota l'efecte de drogues

  1. El qui condueixi un vehicle automòbil en un estat del qual es derivi un perill concret per a la vida o la salut de les persones a causa del consum de drogues o substàncies d'efectes anàlegs, o amb un grau d'alcoholèmia superior a 0'8 g/l de sang, ha de ser castigat amb pena de presó fins a un any o d'arrest, i privació del permís de conduir fins a tres anys.

  2. El qui condueixi un vehicle automòbil de transport col·lectiu amb passatgers, un vehicle automòbil d'un pes total màxim superior a 3.500 quilograms, un tren o una aeronau, en un estat del qual es derivi un perill concret per a la vida o la salut de les persones a causa del consum de drogues o substàncies d'efectes anàlegs, o amb un grau d'alcoholèmia superior a 0'5 g/l de sang, ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys i privació del permís de conduir fins a quatre anys. El tribunal pot imposar, a més, la pena d'inhabilitació per a l'exercici de l'ofici o el càrrec fins a quatre anys.".

Article 35
Modificació de l'article 269

Es modifica l'article 269 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 269
  Refús de sotmetre's a la prova

  Qui refusi sotmetre's a la prova de control de tòxics o d'alcoholèmia quan sigui legítimament requerit per un agent de l'autoritat i no accepti sotmetre's a una prova d'anàlisi de sang, ha de ser castigat amb pena de privació del permís de conduir fins a tres anys i fins a quatre anys en el supòsit del punt segon de l'article anterior.".

Article 36
Modificació de l'article 283

Es modifica l'article 283 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 283
  Tipus qualificat

  1. Les conductes previstes en l'article anterior han de ser castigades amb pena de presó de quatre a deu anys i multa fins al quàdruple en el primer cas i de presó de tres a sis anys i multa fins al triple en el segon, si hi concorre alguna de les circumstàncies següents:

   a) Que es tracti de gran quantitat de droga.
   b) Que la droga es faciliti a menors d'edat o incapaços.
   c) Que la droga es difongui en centres docents, d'esbarjo, assistencials o penitenciaris.
   d) Que la substància estigui manipulada o adulterada de tal manera que augmenti el perill per a la salut.
   e) Que la substància es faciliti a persones sotmeses a un tractament de deshabituació o rehabilitació.
   f) Que el culpable pertanyi a una organització que tingui com a finalitat difondre aquestes substàncies.

  2. Si concorren dues o més de les circumstàncies anteriors o si el culpable exerceix una posició de poder de dret o de fet en l'organització, el tribunal pot imposar, sempre que es tracti d'actes de tràfic a gran escala, pena de presó de vuit a setze anys en el primer cas de l'article anterior i de presó de sis a dotze anys en el segon, a més de les penes pecuniàries previstes. El tribunal pot acordar en aquest supòsit, a més, alguna de les mesures previstes en l'article 71.

  3. La temptativa és punible.".

Article 37
Modificació de l'article 290

Es modifica l'article 290 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 290
  Tipus qualificat

  1. S'ha d'imposar pena de presó de dos a cinc anys, multa fins a 120.000 euros i inhabilitació per a l'exercici de l'ofici o el càrrec fins a sis anys, sense perjudici de les penes que puguin correspondre d'acord amb altres preceptes d'aquest Codi, quan en la comissió de qualsevol dels fets descrits a l'article anterior hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

   a) Que derivi d'una activitat comercial o industrial clandestina i mancada de les autoritzacions corresponents.
   b) Que s'hagi falsejat o amagat a l'administració competent informació de l'activitat sobre aspectes ambientals rellevants i directament relacionats amb els fets descrits a l'article anterior.
   c) Que s'hagi produït un perill efectiu, greu i de caràcter col·lectiu per a l'equilibri o les condicions de la flora, els espais naturals, la fauna o la salut de les persones.

  2. La temptativa és punible.".

Article 38
Modificació de l'article 361

Es modifica l'article 361 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 361
  Altres conseqüències del delicte

  El tribunal pot acordar qualsevol de les mesures previstes en els articles 70 i 71 amb relació a l'associació il·lícita.

  Als culpables que siguin autoritat o funcionari i hagin obrat amb abús del seu càrrec els ha de ser imposada, a més a més, una pena d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic fins a deu anys.".

Article 39
Modificació de l'article 366

Es modifica l'article 366 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com se-gueix:

  "Article 366
  Col·laboració amb terrorista

  1. Qui, sense realitzar les conductes previstes a l'article anterior i sense incórrer en autoria o complicitat amb els actes terroristes, consumats o intentats, realitzi actes de col·laboració amb les activitats o les finalitats d'un terrorista o d'un grup terrorista, ha de ser castigat amb pena de presó de dos a cinc anys.

  2. Són actes de col·laboració:

  La informació o la vigilància de persones, béns o instal·lacions.

  La construcció, la preparació, la cessió o la utilització d'allotjaments o dipòsits.

  L'ocultació o el trasllat de persones vinculades amb bandes armades, organitzacions o grups terroristes.

  L'organització de pràctiques d'ensinistrament o assistència a aquestes pràctiques.

  En general, qualsevol altra forma de gravetat equivalent de cooperació, ajuda o mediació amb les activitats d'un grup terrorista.".

Article 40
Addició d'un nou article amb el número 366 bis

S'afegeix un nou article a la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, amb el següent redactat:

  "Article 366 bis
  Finançament del terrorisme

  1. Qui, sense realitzar les conductes previstes a l'article 365 i sense incórrer en autoria o complicitat amb els actes terroristes, consumats o intentats, realitzi actes de finançament del terrorisme ha de ser castigat amb pena de presó de dos a cinc anys.

  La temptativa i la conspiració són punibles.

  2. A l'efecte d'aquest article s'entén per finançament qualsevol actuació que, pel mitjà que sigui, directament o indirectament, il·lícitament i deliberadament, consisteixi en la provisió o reunió de fons amb la intenció que s'utilitzin o sabent que seran utilitzats, en tot o en part, al Principat o a l'estranger:

   - Per un grup terrorista o per un terrorista.
   - Per cometre un o diversos actes terroristes.
   - Per cometre una de les conductes descrites als articles 466 i 467 sobre qualsevol persona protegida, amb la finalitat d'intimidar, en ocasió del conflicte armat, una població o a obligar un govern o una organització internacional que acompleixi o s'abstingui d'acomplir un acte qualsevol.

  3. A l'efecte d'aquest article s'entén per fons: els actius financers, els béns de tota natura, materials o immaterials, mobles o immobles, adquirits per qualsevol mitjà, lícit o il·lícit, i els documents, títols o instruments jurídics de qualsevol forma, fins i tot l'electrònica o digital, que certifiquen un dret de propietat o un interès sobre els mateixos, especialment però no exclusivament, els havers i crèdits bancaris, els xecs de viatge, els xecs bancaris, les ordres de pagament, les accions, els títols valors, les obligacions, les lletres de canvi i de crèdit.

  4. S'ha d'imposar pena de presó de tres a vuit anys quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

   a) Quan el finançament es cometi mitjançant grup organitzat.
   b) Quan el subjecte obri amb habitualitat.

  La temptativa i la conspiració són punibles.".

Article 41
Addició d'un nou article amb el número 366 ter

S'afegeix un nou article a la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, amb el següent redactat:

  "Article 366 ter
  Conseqüències accessòries

  Amb relació a les infraccions previstes en aquest capítol el tribunal ha d'imposar, endemés de les penes previstes, una o diverses de les mesures següents:

   a) Comís del producte del delicte o dels fons objecte del finançament en els termes previstos a l'article 70.
   b) Dissolució de l'organització o clausura definitiva dels seus locals o establiments oberts al públic.
   c) Suspensió de les activitats de l'organització, o clausura dels seus locals o establiments oberts al públic per un període no superior a cinc anys.
   d) Prohibició de realitzar les activitats, operacions mercantils o negocis, mitjançant l'exercici dels quals s'hagi facilitat o encobert el delicte, per temps no superior a cinc anys.
   e) Les altres mesures, referides a les persones físiques o a les persones jurídiques, esmentades a l'article 71, que puguin correspondre.".

Article 42
Modificació de l'article 382

Es modifica l'article 382 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 382
  Altres subjectes de la corrupció

  El que preveuen els dos articles anteriors amb relació a l'autoritat o al funcionari és també aplicable als supòsits en què les conductes descrites es verifiquin sobre o per un funcionari estranger o internacional, o un membre d'una assemblea parlamentària internacional o supranacional.

  Igualment és aplicable als jurats, àrbitres, perits, intèrprets o qualsevol persona que participi en l'exercici de la funció pública, substituint la pena d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic per la d'inhabilitació per a l'exercici de l'ofici o el càrrec quan escaigui.".

Article 43
Modificació de l'article 383

Es modifica l'article 383 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 383
  Corrupció judicial

  1. El batlle o el magistrat que, amb profit propi o d'un tercer, demani o rebi, personalment o per persona interposada, avantatges avaluables econòmicament o accepti oferiment o promesa per realitzar o ometre un acte propi del seu càrrec ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys, multa fins al triple del valor de l'avantatge i inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic fins a sis anys.

  2. El particular que ofereixi, lliuri o prometi al batlle o al magistrat avantatges avaluables econòmicament perquè realitzi un dels actes descrits a l'apartat anterior ha de ser castigat amb pena d'arrest, multa fins al triple del valor de l'avantatge i prohibició de contractar amb les administracions públiques fins a quatre anys.".

Article 44
Addició d'un nou article amb el número 385 bis

S'afegeix un nou article a la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, amb el següent redactat:

  "Article 385 bis
  Altres subjectes de la corrupció

  El que preveuen els tres articles anteriors amb relació al batlle o al magistrat, és també aplicable als supòsits en què les conductes descrites es verifiquin sobre o per funcionari o agent de tribunals internacionals.".

Article 45
Addició d'un nou article amb el número 386 bis

S'afegeix un nou article a la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, amb el següent redactat:

  "Article 386 bis
  Conseqüències accessòries

  En relació amb les infraccions previstes en aquest capítol el tribunal ha d'imposar, endemés de les penes previstes, les mesures següents:

   a) El comís del producte obtingut, en els termes previstos a l'article 70.
   b) Les altres conseqüències, referides a les persones físiques o a les persones jurídiques, esmentades a l'article 71 que corresponguin.".

Article 46
Modificació de l'article 393

Es modifica l'article 393 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 393
  Abús d'informació privilegiada per part d'una autoritat o un funcionari

  1. L'autoritat o el funcionari que faci ús d'un secret del qual tingui coneixement per raó del seu ofici o càrrec, o d'una informació privilegiada, amb ànim d'obtenir un benefici econòmic per a ell o un tercer, ha de ser castigat amb pena de multa fins al triple del benefici perseguit, obtingut o facilitat i inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic fins a quatre anys. Si s'obté el benefici s'han d'imposar les penes en la seva meitat superior.

  2. Si en resulta un perjudici greu per a la causa pública o per a tercers, la pena ha de ser de presó d'un a quatre anys i inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic fins a sis anys.

  3. A l'efecte d'aquest Codi, s'entén per informació privilegiada tota informació de caràcter concret que es tingui exclusivament per raó del càrrec i que encara no hagi estat notificada, publicada o divulgada.".

Article 47
Modificació de l'article 409

Es modifica l'article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 409
  Blanqueig de diners o valors

  1. Qui adquireixi o transmeti diners, béns o valors o cometi activament o omissivament un acte per ocultar-ne el seu origen, o per ocultar-los o llur contrapartida, provenint de qualsevol delicte major que tingui assenyalada una pena de presó el límit mínim de la qual sigui superior a sis mesos, o de qualsevol delicte relatiu a la prostitució, a la concussió i a les exaccions il·legals, a la corrupció i tràfic d'influències o al tràfic il·legal de drogues tòxiques, coneixentne la procedència, i sense haver estat condemnat com a autor o com a còmplice, ha de ser castigat amb pena de presó d'un a cinc anys i multa fins al triple del seu valor.

  La temptativa, la conspiració i la provocació són punibles.

  2. Qui per imprudència greu realitzi les conductes descrites al paràgraf anterior ha de ser castigat amb pena de fins a un any de presó.".

Article 48
Modificació de l'article 410

Es modifica l'article 410 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 410
  Tipus qualificat

  1. S'ha d'imposar pena de presó de tres a vuit anys quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

   a) Quan el delicte es cometi mitjançant grup organitzat.
   b) Quan el subjecte obri amb habitualitat.
   c) Quan l'autor del blanqueig actuï dins el marc d'un establiment bancari o financer, d'una agència immobiliària o d'una companyia d'assegurances. En aquest cas el tribunal pot imposar, a més, la pena d'inhabilitació per a l'exercici de l'ofici o el càrrec fins a deu anys.

  2. La temptativa, la conspiració i la provocació són punibles.".

Article 49
Modificació de l'article 411

Es modifica l'article 411 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 411
  Conseqüències accessòries

  El tribunal ha d'imposar, així mateix, una o diverses de les mesures següents:

  1. Comís del producte del delicte en els termes previstos a l'article 70.

  2. Dissolució de l'organització o clausura definitiva dels seus locals o establiments oberts al públic.

  3. Suspensió de les activitats de l'organització, o clausura dels seus locals o establiments oberts al públic per un període no superior a cinc anys.

  4. Prohibició de realitzar les activitats, operacions mercantils o negocis, mitjançant l'exercici dels quals s'hagi facilitat o encobert el delicte, per temps no superior a cinc anys.

  5. Multa en els termes previstos a l'article 71.".

Article 50
Modificació de l'article 427

Es modifica l'article 427 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 427
  Obstaculització d'execució de resolucions judicials

  1. Qui mitjançant força en les coses o vies de fet obstaculitza l'execució d'una resolució judicial, ha de ser castigat amb pena d'arrest.

  La temptativa és punible.

  2. L'incompliment reiterat de resolucions judicials referents a la guarda i custòdia de menors, la privació injustificada i reiterada del dret de visites establert a favor del familiar que no en té la custòdia, o l'impagament reiterat de pensions alimentàries a familiars ha de ser castigat amb la mateixa pena. En supòsits d'especial gravetat el tribunal, valorant les circumstàncies atenuants i agreujants concurrents i, en general, la gravetat del fet i les circumstàncies personals, pot imposar, excepcionalment, pena de presó fins a un any.".

Article 51
Modificació de l'article 431

Es modifica l'article 431 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 431
  Creació i posada en circulació de moneda inautèntica

  1. Ha de ser castigat amb pena de presó d'un a quatre anys i amb multa fins al triple del valor aparent de la moneda:

   a) Qui confeccioni moneda inautèntica amb intenció de posar-la o que sigui posada en circulació. A l'efecte d'aquesta secció es considera també moneda inautèntica la fabricada en instal·lacions o amb materials lícits, però sense les degudes autoritzacions.
   b) Qui alteri moneda ja emesa, variant el seu valor aparent o fent desaparèixer els signes d'inutilització, amb intenció de posar-la o que sigui posada en circulació.
   c) Qui, havent rebut la moneda amb coneixement de la seva inautenticitat, la posi en circulació.

  La temptativa és punible.

  2. Ha de ser castigat amb pena de tres mesos a tres anys de presó i amb multa fins al doble del valor aparent de la moneda:

   a) Qui, sense haver participat en les conductes descrites a l'apartat primer, havent rebut moneda coneixent-ne la inautenticitat, la posseeixi amb la finalitat de posar-la o que sigui posada en circulació.
   b) Qui, sense haver participat en les conductes descrites a l'apartat primer, havent rebut moneda coneixent-ne la inautenticitat, la introdueixi en territori andorrà amb la finalitat de posar-la o que sigui posada en circulació.

  3. Qui realitzi alguna de les conductes previstes als apartats anteriors ha de ser castigat, en el cas de l'apartat primer, amb pena de presó de tres a vuit anys i multa fins al sèxtuple del valor aparent de la moneda, i en el cas de l'apartat segon, amb pena de presó de dos a cinc anys i multa fins al quíntuple del valor aparent de la moneda, quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

   a) Quan l'autor pertanyi a una organització dedicada a la creació o a la posada en circulació de moneda alterada.
   b) Quan es dediqui habitualment a aquestes activitats.
   c) Quan la quantitat de moneda inautèntica sigui suficient per desestabilitzar el sistema econòmic del país.

  4. Qui, havent rebut moneda falsa sense tenir-ne coneixement, la posi en circulació després de conèixer la seva inautenticitat, ha de ser castigat amb arrest i multa fins al doble del valor aparent de la moneda, quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

   a) Que es tracti d'una quantitat superior a 600 euros.
   b) Que s'actuï en grup.".

Article 52
Modificació de l'article 435

Es modifica l'article 435 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 435
  Creació, ús i comercialització de document inautèntic

  1. Qui, amb la finalitat que sigui introduït al tràfic jurídic, crea un document atribuint-lo a qui no l'ha emès, o altera un document emès per una altra persona en algun element essencial, ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys. Si es tracta de document públic o un títol valor ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys, sempre que no constitueixi delicte de falsedat de moneda.

  2. La utilització o la comercialització d'aquesta classe de documents ha de ser castigada amb les mateixes penes previstes a l'apartat anterior.

  3. La possessió de document públic o un títol valor inautèntic, amb la finalitat que sigui introduït al tràfic jurídic, ha de ser castigada amb pena de presó fins a un any, sempre que no constitueixi delicte de falsedat de moneda.".

Article 53
Modificació de l'article 476

Es modifica l'article 476 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 476
  Maltractament i lesions doloses

  1. Qui maltracti corporalment de manera lleu o agredeixi físicament una persona ha de ser castigat amb pena d'arrest.

  2. Amb la mateixa pena ha de ser castigat qui produeixi a una persona una lesió no definida com a delicte per aquest Codi.

  3. Si els fets es cometen contra una de les persones definides a l'article 114, la pena d'arrest no es pot complir mai en règim d'arrest domiciliari.

  4. La temptativa és punible.".

Article 54
Modificació de l'article 477

Es modifica l'article 477 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 477
  Lesions per imprudència

  1. Qui per imprudència greu produeixi a una persona una lesió no definida com a delicte per aquest Codi ha de ser castigat amb pena de multa fins a 6.000 euros.

  2. Qui per imprudència lleu produeixi una de les lesions previstes com a delicte, ha de ser castigat amb pena de multa fins a 3.000 euros.

  3. Quan la lesió es produeixi utilitzant un vehicle automòbil o una arma de foc, s'ha d'imposar a més, respectivament, la pena de privació del permís de conduir o la de privació del permís d'arma fins a tres mesos.".

Article 55
Modificació de l'article 479

Es modifica l'article 479 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 479
  Difamació lleu

  Qui cometi difamació contra una persona sense que atempti greument contra la seva autoestima o la seva reputació, ha de ser castigat amb pena d'arrest.

  Per a la persecució de la difamació cal, en tot cas, querella de la persona ofesa pel delicte o del representant legal. Són, a més, aplicables a aquestes contravencions penals les disposicions previstes en els articles 174 a 181 d'aquest Codi.".

Article 56
Modificació de l'article 481

Es modifica l'article 481 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 481
  Furt

  1. Qui comet furt d'un valor no superior a 600 euros ha de ser castigat amb pena d'arrest o multa fins al doble del valor de la cosa furtada. La temptativa és punible.

  2. Qui, sense ànim d'apropiar-se'l, sostreu o utilitza un vehicle automòbil aliè d'un valor no superior a 2.000 euros ha de ser castigat amb pena d'arrest o multa fins a 600 euros.

  3. Qui comet furt impropi d'una cosa de valor no superior a 600 euros ha de ser castigat amb pena de multa fins al doble del valor de la cosa.".

Article 57
Modificació de l'article 483

Es modifica l'article 483 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 483
  Receptació no habitual de contravencions penals

  Qui amb ànim de lucre i amb coneixement de la comissió de fets constitutius de contravenció penal contra el patrimoni, adquireixi o transmeti a un tercer els seus efectes, ha de ser castigat amb pena de multa fins al doble del valor de l'efecte.

  La pena prevista en aquest article ha d'aplicar-se encara que l'autor o el còmplice de la infracció de la qual provinguin els efectes aprofitats sigui una persona desconeguda, sigui irresponsable o estigui personalment exempt de pena.".

Article 58
Modificació de l'article 485

Es modifica l'article 485 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 485
  Danys per imprudència

  Qui causa un dany per imprudència ha de ser castigat amb pena de multa fins al doble del dany causat, sense que en cap cas pugui superar la quantitat de 600 euros. Quan el dany es produeixi utilitzant un vehicle automòbil, s'ha d'imposar a més la pena de privació del permís de conduir fins a tres mesos si es tracta d'imprudència greu o fins a un mes si es tracta d'imprudència lleu.

  Qui per imprudència greu causa danys informàtics ha de ser castigat amb pena de multa fins a 600 euros.

  Per a la persecució d'aquestes infraccions és necessària la interposició de querella del perjudicat.".

Article 59
Modificació de l'article 487

Es modifica l'article 487 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 487
  Xec sense provisió

  1. Qui doni o lliuri un xec sense provisió per valor no superior a 3.000 euros, en les condicions exigides a l'apartat 1 de l'article 242, ha de ser castigat amb pena d'arrest o multa fins al doble del valor consignat en el taló. S'ha d'imposar, a més, la pena de prohibició d'emetre xecs fins a un any.

  2. Queda exempt de pena qui satisfà l'import del xec dins els deu dies següents a la data en què se li ha comunicat la presentació de querella.

  3. Per a la persecució d'aquesta infracció és necessària la interposició de querella del perjudicat.

  4. La responsabilitat civil comprèn la condemna al pagament de l'import del taló tret que el tribunal opti perquè aquesta qüestió sigui resolta, si escau, pels tribunals civils.".

Article 60
Modificació de l'article 488

Es modifica l'article 488 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 488
  Ús fraudulent de targeta de crèdit

  Qui faci ús fraudulent de targeta de crèdit o de dèbit per valor no superior a 600 euros ha de ser castigat amb pena d'arrest o multa fins al doble del perjudici ocasionat.

  El tribunal pot condemnar, quan sigui el cas, a la indemnització del perjudici causat amb l'ús indegut de la targeta, tret que opti perquè aquesta qüestió sigui resolta pels tribunals civils.".

Article 61
Modificació de l'article 492

Es modifica l'article 492 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 492
  Caça il·legal

  1. Ha de ser castigat amb pena d'arrest o multa fins a 1.500 euros el qui:

   a) Utilitzi per caçar llaços de tota mena, xarxes, branques amb lliga, hams, fures o altres mitjans o mètodes similars.
   b) Caci tenint la llicència de caça retirada per resolució administrativa ferma.
   c) Caci fora de temporada.
   d) Caci de nit sense autorització.
   e) Caci en vedat de caça sense autorització.
   f) Porti qualsevol arma en vedat de caça sense autorització, exceptuant els llocs habitats, les carreteres generals i les carreteres secundàries incloses en el vedat de caça.

  2. El tribunal pot imposar així mateix la pena de privació del permís d'arma o de la llicència de caça.".

Article 62
Modificació de l'article 493

Es modifica l'article 493 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 493
  Pesca il·legal

  1. Ha de ser castigat amb pena de multa fins a 1.500 euros qui:

   a) Utilitzi filat, esparver, forquilla, arpó, arma de foc, explosius, aparells elèctrics o amb piles o bateries, verins, soporífers o qualsevol altre mitjà o mètode d'eficàcia destructiva similar per pescar.
   b) Pesqui a mà o embrutant o eixugant les aigües.

  2. El tribunal pot imposar així mateix la pena de privació de la llicència de pesca.

Article 63
Modificació de l'article 506
Es modifica l'article 506 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 506
  Omissió de denúncia

  Qui no denunciï a l'autoritat un delicte dels compresos als títols I, III i IV i al capítol I del títol VII, del llibre segon d'aquest Codi, ha de ser castigat amb pena de multa fins a 3.000 euros.

  No és punible l'omissió de denúncia quan aquesta denúncia perjudiqui l'omitent, el seu cònjuge o persona unida a ell per situació de fet equivalent, o els seus ascendents, descendents o germans per naturalesa o adopció.".

Article 64
Modificació de l'article 515

Es modifica l'article 515 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat com segueix:

  "Article 515
  Perseguibilitat

  Les contravencions penals previstes en l'article 477 i totes les del títol II, a excepció de les previstes als articles 485, 487 i 488, són solament perseguibles amb denúncia prèvia de la part ofesa o del representant legal.".

Disposició transitòria

Les persones condemnades per sentència ferma a una pena privativa o restrictiva de llibertat l'execució de la qual no s'hagi suspès i que encara no s'hagi complert en la seva totalitat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, poden instar el corresponent judici de revisió en la forma establerta als articles 253 i següents del Codi de procediment penal.

Disposició derogatòria primera

Queda sense contingut l'article 509 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

Disposició derogatòria segona

Queden derogades la Llei 17/2007, del 18 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i la Llei 29/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l'article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

Disposició final primera

Es delega al Govern perquè, en el termini màxim de tres mesos des de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, incloent-hi totes les modificacions aportades mitjançant aquesta Llei.

Disposició final segona

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 3 d'octubre del 2008

Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

Nicolas Sarkozy
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

* * *

[Source: Llei 15/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal, Butlletí Oficial del Principat d'Andorra Núm. 77 - any 20 - 27.10.2008, pp. 3654-3666]

International Criminal Law:
Country List | Home Page
small logo
This document has been published on 09Sep15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.