EQUIPO NIZKOR
Información

DERECHOS


03des02


Decret 330/2002, de 3 de desembre, pel qual es regulen les compensacions econòmiques de les persones que van patir privació de llibertat i que es troben incloses en els supòsits previstos a la Llei d'amnistia.


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 3777 - 09/12/2002

Decret

330/2002, de 3 de desembre, pel qual es regulen les compensacions econòmiques de les persones menors de 65 anys el 31 de desembre de 2000 que van patir privació de llibertat i que es troben incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia.

La Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 1990, en la seva disposició addicional divuitena, va estipular la concessió d'una sèrie d'indemnitzacions a favor d'aquelles persones que van patir presó com a conseqüència dels supòsits regulats a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia.

Pel Decret 288/2000, de 31 d'agost, la Generalitat de Catalunya va ampliar la cobertura d'aquelles indemnitzacions a persones residents a Catalunya que, havent patit privació de llibertat en els supòsits previstos en la Llei 46/1977, no complien algun dels requisits exigits en la disposició addicional divuitena abans mencionada.

No obstant això, tant la disposició addicional divuitena de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 1990 com l'esmentat Decret 288/2000, de 31 d'agost, estableixen com a requisit dels beneficiaris haver complert 65 anys, el 31 de desembre de 1990 i el 31 de desembre de 2000, respectivament.

És de justícia, en el moment present, ampliar encara més la cobertura de les esmentades indemnitzacions de les persones que es troben incloses en els supòsits previstos en la Llei d'amnistia i considerar-ne també beneficiàries altres persones que, malgrat que no compleixen amb els requisits d'edat fins ara establerts, també van patir presó per causa de la lluita per les llibertats públiques o de la reivindicació de l'autonomia.

En virtut d'això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller en cap i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte la regulació de la concessió de les indemnitzacions per a les persones afectades pels supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i que no havien complert 65 anys el 31 de desembre de 2000.

Article 2
Àmbit d'aplicació

2.1 Poden ser destinatàries d'aquestes ajudes aquelles persones que hagin sofert presó per actes d'intencionalitat política en qualsevol establiment penitenciari, en virtut de sentència judicial o resolució governativa.

Els possibles beneficiaris podran presentar una sol·licitud sempre que compleixin els requisits següents:

  a) No haver complert 65 anys el dia 31 de desembre de 2000.

  b) Tenir el veïnatge civil català.

  c) No haver estat beneficiari de cap ajut de les administracions públiques i/o de la Seguretat Social, en concepte d'ajuda, indemnització, de qualsevol tipus, que pogués correspondre-li pel mateix concepte que es regula en aquest Decret.

  d) Haver patit privació de llibertat de forma efectiva, com a mínim un mes, indicant el període i el centre penitenciari on es va romandre.

2.2 En cas de mort de la persona beneficiària, podran percebre aquestes ajudes els cònjuges vidu o vídua o aquella persona lligada al beneficiari de l'ajuda amb una relació de convivència anàloga a la conjugal, i els fills que tinguin reconeguda legalment la condició de disminuït; si aquests són més d'un, tindran dret a la indemnització per parts iguals.

Article 3
Naturalesa i quantia de les ajudes

Aquestes ajudes econòmiques consistiran en una prestació econòmica directa de percepció única i no periòdica, en funció dels mesos de presó acreditats. La quantitat màxima a percebre serà de 6.010 euros, d'acord amb l'escala següent:
D'un mes fins a sis mesos de presó: 900 euros.
Per cada mes addicional a partir del setè mes: 170 euros.

Article 4
Bases de la convocatòria

Les bases de la convocatòria s'incorporen com a annex a aquest Decret i contindran el procediment per sol·licitar la indemnització objecte del present Decret.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de desembre de 2002

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap


Annex

Bases reguladores de la convocatòria

1. Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la regulació per la qual s'haurà de regir la concessió d'indemnitzacions per a totes aquelles persones que, havent sofert presó en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, no han complert 65 anys el 31 de desembre de 2000.

Aquestes persones hauran de complir els requisits establerts en les bases d'aquesta convocatòria.

2 Destinataris

Poden sol·licitar aquestes indemnitzacions les persones que es trobin incloses en els supòsits previstos en l'article 2 d'aquest Decret.

3 Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds per a cada ajut s'hauran de formalitzar mitjançant el model oficial juntament amb els documents necessaris que l'han d'acompanyar i presentar-les al Registre del Departament de la Presidència constituït a aquest efecte al c. de Gravina, 1, planta baixa, 08001 Barcelona. Així mateix, també es podran presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.2 La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació de les bases.

3.3 El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, serà de sis mesos des de la publicació d'aquest Decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4 Constitució i composició de la Mesa de Valoració

Es constituirà la Mesa de Valoració per tal de valorar les sol·licituds presentades. Aquesta Mesa estarà composta per les persones següents:

 • Secretari general del Departament de la Presidència, que actuarà com a president.
 • Secretari general del Departament de Justícia i Interior o persona en qui delegui.
 • Secretari general del Departament d'Economia i Finances o persona en qui delegui.
 • Director general d'Afers Interdepartamentals del Departament de la Presidència.
 • Advocat en cap del Departament de la Presidència.
 • Un funcionari adscrit a la Direcció General d'Afers Interdepartamentals, que actuarà com a secretari.

5 Documentació

5.1 Els interessats hauran de presentar la sol·licitud, degudament emplenada d'acord amb el model oficial esmentat, el qual podran recollir als registres de cada departament de la Generalitat o bé a les delegacions territorials del Departament de la Presidència.

5.2 Els documents que s'adjuntin a la sol·licitud hauran de ser original o còpia compulsada de l'original.

5.3 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

 • Els documents acreditatius dels períodes de presó efectiva amb indicació del centre penitenciari corresponent, el motiu de la presó amb indicació dels actes d'intencionalitat política i sentència judicial o resolució governativa que va disposar l'ingrés a presó.
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat.
 • Certificats acreditatius del veïnatge civil català.
 • En el supòsit que el beneficiari d'aquest ajut hagués mort, la persona que sol·liciti l'ajut en qualitat de beneficiari haurà d'aportar la documentació següent:
 • El certificat de defunció del causant del dret a l'ajut.
 • Document acreditatiu de parentiu o convivència.
 • En cas de fills amb la condició legal de disminuït, hauran d'aportar segons correspongui el certificat oportú.
La Mesa de Valoració podrà demanar en qualsevol moment documentació complementària per a l'acreditació dels requisits establerts en el Decret.

6 Pagament

L'abonament de les quantitats corresponents en concepte d'indemnització s'efectuarà en un sol pagament mitjançant transferència bancària.

7 Resolució

El termini màxim per resoldre i notificar la concessió d'indemnitzacions és de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sollicituds.

(02.322.032)

Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

DDHH en España
small logoEste documento ha sido publicado el 06Jun04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights