EQUIPO NIZKOR
Información

DERECHOS


23abr04


Resolució 89/VII del Parlament de Catalunya sobre la declaració de nul·litat de les causes contra els represaliats de la Guerra de 1936-1939 i la postguerra.


Resolució 89/VII del Parlament de Catalunya, sobre l'actuació davant el Govern de l'Estat per a la conservació dels expedients i els sumaris instruïts contra els represaliats de la Guerra de 1936-1939 i la postguerra consegüent, i el lliure accés a aquells, i sobre la declaració de nul·litat de les causes corresponents

Tram. 250-00115/07
Adopció: Comissió d'Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 6, 18.06.2004, DSPC-C 69

COMISSIÓ D'ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d'Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 18 de juny de 2004, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l'actuació davant el Govern de l'Estat per a la conservació dels expedients i els sumaris instruïts contra els represaliats de la Guerra de 1936-1939 i la postguerra consegüent, i el lliure accés a aquells, i sobre la declaració de nul·litat de les causes corresponents (tram. 250-00115/07), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Finalment, d'acord amb l'article 135 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslladar al Govern de l'Estat la necessitat que:

a) Adopti les mesures necessàries encaminades a la conservació i la catalogació en els arxius que correspongui, d'acord amb l'origen, dels expedients i els sumaris instruïts pel bàndol insurrecte i, posteriorment, per la dictadura contra els represaliats de la Guerra Civil espanyola i de la postguerra, i a la garantia d'accés, consulta i obtenció de còpies dels dits sumaris i expedients a les famílies, als estudiosos i a tothom que hi tingui un interès legítim.

b) S'adoptin les mesures adequades per a decretar la nul·litat de tots els judicis i les sentències subsegüents dictades a l'empara de l'anomenada Instrucción de la causa general i del Tribunal del Honor y Jurisdicciones Antimasónicas y Anticomunistas, i que es declari el caràcter il·legítim d'aquells tribunals i de les normes en què s'emparaven.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2004

La secretària en funcions
M. Àngela Gassó i Closa

El president de la Comissió
Joan Ridao i Martín


Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

DDHH en España
small logoEste documento ha sido publicado el 30Jun04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights